Samkväm med knytkalas vid stranden den 19 juli!

Hej, alla medlemmar i Lisselbo samfällighet!   

Torsdagen den 19 juli kl 18 är det dags årligt knytkalas och samkväm vid stranden i Lisselbo, om vädret tillåter! Ta med mat, dryck och ett glatt humör. Grill finns!

(Reservdag vid dåligt väder blir fredagen den 21 juli samma tid.) Ingen föranmälan behövs!

Välkomna önskar styrelsen

Rapport från föreningarna stämmor

Vi har nu hållit stämma i båda föreningarna och protokollen har lagts ut under rubriken föreningsstämma.

Ett par frågor som ställdes vid våra möten var följande.

Om vägen. Vem ansvarar för eventuella vägskador orsakade av de entreprenörer som nu arbetar med va-projektet? Svaret är att entreprenörerna kommer att åtgärda skador som uppstått under entreprenadtiden. Detta finns inskrivet i avtal mellan vägföreningen och Falu Energi & Vatten. Vägen ska återställas till skick som före arbetenas utförande.

En fråga ställdes också om Lisselbo samfällighetsförenings ekonomiska situation när va-projektet är klart. Styrelsen kommer förstås att anpassa budget och avgifter efter nya förutsättningar, vilket med stor sannolikhet bland annat kommer att innebära lägre avgifter längre fram. Vi får återkomma i den frågan nästa år när projektet är avslutat och när också lantmäteriförrättningen avseende Lisselbo samfällighetsförening är klar, så att vi har alla nya förutsättningar klart för oss.

 

 

 

Förslag stadgeändring inför stämman

Styrelsen presenterar här förslag till ändring i vägföreningens stadgar.

Förslag ändring i stadgar för Svartskärs samfällighetsförening (vägföreningen) att presenteras på stämman i juni 2018

§ 5 Nytt: Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter och 2 suppleanter, tidigare: 3 ledamöter

 § 10 Nytt: För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant, tidigare: 2 revisorer och 1 suppleant

§12 Nytt: Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst summa motsvarande behov enligt underhållsplan, tidigare: minst 500 kr.

 

Om ny dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordning ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För våra föreningar innebär detta att vi behöver ert godkännande (samtycke) för att få ha er e-postadress i vårt medlemsregister.

Att ha tillgång till e-postadresser är viktigt för oss, eftersom vi önskar ha en bra kommunikation med alla medlemmar och minska administrativa kostnader.

Jag har därför skickat ut e-post till de adresser vi har tillgång till och ber lämna ett medgivande till att vi även i fortsättningen kan använda er e-postadress för information och kallelser i Lisselbo samfällighetsförening och Svartskär samfällighetsförening (dvs vägföreningen). Har du inte fått det mailet från mig, ber jag dig att skicka ett medgivande till någon av de e-postadresser som finns under kontaktsidan.