Information om beslut i VA-nämnden avseende avlopp Lisselbo

Statens VA-nämnd har tagit beslut i frågan om allmän avloppsanläggning i Lisselbo. I korthet går beslutet ut på att kommunen åläggs att ordna avlopp före utgången av år 2018, för delar av området. Se kartbilaga till beslutet. Beslutet kan överklagas av parterna, dvs av kommunen och av länsstyrelsen.

Beslut VA-nämnden 2015

Bilaga 2 om överklagande