Samfällighetsföreningen

Lisselbo samfällighetsförening 

Registerutdrag 2017

Registerutdrag lantmäteriet 2016

Om bastu och städdagsavgift

Stadgar och andelsbeslut

Stadgeändring 2014

Bildande och syfte

Föreningen bildades 1982-06-21 genom beslut av Lantmäteriet i Dalarna då föreningens stadgar fastställdes. I beslutet angavs att en gemensamhetsanläggning skulle inrättas som består av grönområde, vattenverk med vattentäkt, vattenledningar till tomtgräns, bevattningsanläggning, vägbelysning med elkablar till elmätare samt badplats.

I beslutet angavs också att det är fastigheterna Svartskär 1:25 – 1:73 som utgör samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Styrelse

För samfälligheten ska finnas en styrelse med säte i Falu kommun. Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter och två suppleanter. Den sittande styrelsens sammansättning framgår alltid av det senaste årsmötesprotokollet. Styrelsens uppgift är främst att förvalta samfälligheten och dess tillgångar vilket i praktiken innebär att

– föra redovisning över dess räkenskaper

– föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare

– årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över verksamheten och ekonomin.

För granskning av styrelsen förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en suppleant.

Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Ordinarie stämma ska årligen hållas under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer och kallelse ska ske senast 14 dagar före sammankomsten.

Avloppsfrågan

Sedan 2011 har styrelsen försökt att få till stånd en gemensam avloppsanläggning (reningsverk). Skälet var att ett antal av de enskilda avloppen i området inte var godkända av kommunen och att bygglovsansökningar inte kan beviljas så länge inte avloppsfrågan är löst. Styrelsen startade därför ett projekt för att i egen regi anlägga ett reningsverk. Den tilltänkta entreprenören försattes dock i konkurs och någon ny entreprenör som kunde utföra arbetet till en rimlig kostnad fanns inte. En framställning gjordes därför till Länsstyrelsen i Dalarna med önskemål om att den utreder kommunens skyldighet att anlägga en avloppsanläggning. Detta ledde till att Länsstyrelsen i juni 2013 beslutade förelägga Falu kommun att senast den 30 december 2016 ordna en allmän avloppsanläggning för Svartskär/Lisselbo. Beslutet överklagades av kommunen till Staten va-nämnd. I början av juni 2014 kallade nämnden företrädare för länsstyrelsen och kommunen till en förberedande förhandling i tingsrättens lokaler i Falun. Företrädare för samfälligheten inbjöds att närvara och lämna synpunkter vilket gjordes. Efter förhandlingen gjorde parterna ett kort besök i vårt område. Ett beslut från nämnden kan komma i slutet av 2014.

 

2 svar på ”Samfällighetsföreningen

 1. Gällande utskick på mejl om fiber med Falu stadsnät!

  Så här är läget.
  Jag har varit i kontakt med Falu kommun och Falu Stadsnät idag 8/8-17
  Kommunen gräver avloppet men det är Falu energi och vatten som isåfall lägger fiber med Falu stadsnät. Det finns idag ännu inget beslut om att Falu stadsnät ska lägga Fiber i Lisselbo. Då dom fått många frågor om detta tack vare att bredbandsbolaget är ute i Lisselbo nu så kommer dom ha möte om detta imorgon 9/9 på Falu energi och vatten och ta beslut. Jag fick beskedet från Falu Energi att pga av avståndet samt att många redan tecknat Bredbandsbolaget så kommer troligtvis utfallet på morgondagens möte bli att det inte kommer bli något Falu stadsnät i Lisselbo.

  Och Även om dom lägger ner Falu stadsnät så har dom svårt att matcha bredbandsbolagets offert som var ca 17000:- efter rot och Falu stadsnät tar 19000:- Ni kommer alltså få betala dessa 19 000:- ändå även fast ni betalt grävningen för avlopp. Fiber installation till huset är nått helt annat ,priset blir även detsamma oavsett om dom gör det i samband med avloppsgrävningen eller ej. Det är fasta installationspriser som gäller även om man behöver gräva 5 meter på gården eller 100 meter.

  Det finns egentligen med andra ord ingen anledning att inte ta Bredbandsbolaget. Då det fortfarande som sagt inte finns något beslut om att Falu Stadsnät kommer lägga fiber i Lisselbo och även om dom beslutar att lägga så kommer Bredbandsbolagets installation av fiber ändå vara billigare efter dagens info.

  Falu energi kommer eventuellt skicka ut info om detta till berörda i området.

Lämna ett svar