Rapport från föreningarna stämmor

Vi har nu hållit stämma i båda föreningarna och protokollen har lagts ut under rubriken föreningsstämma.

Ett par frågor som ställdes vid våra möten var följande.

Om vägen. Vem ansvarar för eventuella vägskador orsakade av de entreprenörer som nu arbetar med va-projektet? Svaret är att entreprenörerna kommer att åtgärda skador som uppstått under entreprenadtiden. Detta finns inskrivet i avtal mellan vägföreningen och Falu Energi & Vatten. Vägen ska återställas till skick som före arbetenas utförande.

En fråga ställdes också om Lisselbo samfällighetsförenings ekonomiska situation när va-projektet är klart. Styrelsen kommer förstås att anpassa budget och avgifter efter nya förutsättningar, vilket med stor sannolikhet bland annat kommer att innebära lägre avgifter längre fram. Vi får återkomma i den frågan nästa år när projektet är avslutat och när också lantmäteriförrättningen avseende Lisselbo samfällighetsförening är klar, så att vi har alla nya förutsättningar klart för oss.

 

 

 

Förslag stadgeändring inför stämman

Styrelsen presenterar här förslag till ändring i vägföreningens stadgar.

Förslag ändring i stadgar för Svartskärs samfällighetsförening (vägföreningen) att presenteras på stämman i juni 2018

§ 5 Nytt: Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter och 2 suppleanter, tidigare: 3 ledamöter

 § 10 Nytt: För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant, tidigare: 2 revisorer och 1 suppleant

§12 Nytt: Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst summa motsvarande behov enligt underhållsplan, tidigare: minst 500 kr.